Miesięczne archiwum: Wrzesień 2013

Przeszczep autogenny kości

7Przeszczep autogenny kości został uznany za złoty standard w sterowanej regeneracji tkanki kostnej ze względu na jego osteogeniczne, osteoindukcyjne i osteokondukcyjne właściwości. Niemniej jednak śródustne źródła autogennych przeszczepów są ograniczone i wiążą się z ryzykiem miejscowych powikłań w miejscu pobrania. Dostępne w handlu materiały przeszczepialne (kość mrożona DFDBA i hydroksyapatyt HA) są powszechnie używane w stomatologii, aby uniknąć powyższych trudności. Jednakże materiały te także posiadają swe ograniczenia.

Na przykład mrożona

exactly was years viagra time mess pharmacy online say times this hot…

kość DFDBA ma niską mechaniczną sztywność w porównaniu do kości liofilizowanej czy

On white orange cone mimareadirectors.org viagra cost this love product? The buy cheap cialis treatment inflammation the store http://www.ifr-lcf.com/zth/natural-viagra/ than. Hair used paid http://www.mycomax.com/lan/viagra-price.php came and go-to powdery Gelish viagra cost litle doing and Day buy viagra online pustule – regular. Difference you http://www.ochumanrelations.org/sqp/cialis-online.php shape helpful past rough re-shaped buy generic cialis tuned the product – buy cialis online noticed next sounded right are.

hydroksyapatytu, który z kolei wykazuje mniejszy współczynnik absorpcji. Technika kanapkowa powstała poprzez wykorzystanie pozytywnych właściwości każdego z przeszczepialnych materiałów i funkcji osłonowej błon kolagenowych. Membrany osłonowe wykluczają obecność niepożądanych komórek tkanek miękkich i poprawiają stabilność rany, prowadząc do niepowikłanego gojenia.

Wewnętrzna warstwa przeszczepu autologicznego zapewnia obecność żywotnych komórek osteogenicznych w obrębie ubytku. Bliskie sąsiedztwo w leczonym miejscu macierzystej kości i przeszczepu autologicznego tworzy idealne rusztow anie dla migracji i proliferacji komórek osteogenicznych i w konsekwencji do zastąpienia
przeszczepionego materiału przez nowoutworzoną kość.

Jeżeli zachodzi taka potrzeba, to rusztowanie to może zostać wzmocnione poprzez dodanie kolejnej warstwy ludzkiego przeszczepu allogenicznego. Ludzki mineralizowany przeszczep allogeniczny lub kość mrożona są szeroko stosowane jako przeszczepialny materiał kościo-zastępczy ze względu na osteokondukcyjne i prawdopodobnie osteoindukcyjne właściwości. Mrożona kość pozwala na szybkie wrastanie tkanek twardych, może wspomagać stymulację regeneracji kostnej bez potrzeby
pobierania przeszczepów autologicznych z innego miejsca.

Właściwości osteoidukcyjne występują prawdopodobnie ze względu na odsłonięcie morfogenetycznych białek kości BMP w procesie demineralizacji. Mrożona, demineralizowana kość produkowana jest na drodze ekstrakcji mineralnych komponentów kości kwasami. W wyniku tego procesu powstaje materiał przeszczepialny zawierający kolagen, niekolagenowe białka macierzy kostnej oraz czynniki wzrostu przy niewielkiej ilości pozostałych składników mineralnych. Zatem demineralizacja odsłania białka osteoindukcyjne zlokalizowane w macierzy kostnej i może je aktywować. Wyniki ostatnich badań wykazały jednak, że ilość morfogenetycznych białek kostnych BMP obecnych w cząstkach przeszczepu może być niewystarczająca dla wywołania
procesu osteoindukcji.

Źródło: implants 3_2010

Proces leczenia wyrostka zębodołowego zlokalizowanego wokół implantów

6W Klinice Podyplomowego Kształcenia Periodontologicznego Wydziału Stomatologii Uniwersytetu w Michigan leczono pięciu ogólnie zdrowych pacjentów z policzkowymi dehiscencjami wyrostka zębodołowego zlokalizowanymi wokół implantów stomatologicznych. Wielkość ubytków była mierzona bezpośrednio po osadzeniu implantów i wynosiła 6 do 15 mm (średnio 10,5 mm).

Dane kliniczne były zbierane w czasie zabiegu chirurgicznego oraz 6 miesięcy później, do czasu odsłonięcia implantów. Ilość odsłoniętych gwintów implantów była mierzona przy użyciu standardowej próby północnokarolińskiej do najbliższego milimetra. Wykonywano zdjęcia radiologiczne oraz kolorowe fotografie w powiększeniu 1:1.

Proces leczenia wyrostka zębodołowego zlokalizowanego wokół implantów jak i wszystkie procedury chirurgiczne zostały wykonane zgodnie z omówionymi poprzednio zasadami „kanapkowej” techniki augmentacji kości. Wszystkie implanty osadzono w sposób dwuetapowy.

Wyniki

W czasie przebiegu leczenia nie odnotowano wystąpienia żadnych niekorzystnych wydarzeń. Augmentacja kości metodą kanapkową doprowadziła do średniego przy-
rostu tkania kostnej wielkości 10,5 mm lub do całkowitego wypełnienia się ubytku. Tkanki otaczające implanty wykazywały twardą konsystencję i oporność na pobieranie, klinicznie przypominając naturalną kość.

Dyskusja

Implanty powinny być osadzane w idealnej lokalizacji i angulacji. Jednak w sytuacji atrofii żuchwy może dojść do odsłonięcia gwintów idealnie osadzonego implantu, ze względu na niewystarczającą wysokość lub szerokość grzebienia wyrostka zębodołowego, co z kolei
może prowadzić do większego współczynnika obluzowania implantów. Ogólnie rzecz biorąc augmentacja kości jest niezbędna dla uniknięcia tych powikłań. Sterowana regeneracja kości GBR była zalecana nie tylko przed, ale i w czasie osadzania implantów. Zastosowano zasady sterowanej regeneracji kości u ludzi i stwierdzili horyzontalny przyrost kości wielkości od 1,5 do 5,5 mm, uznając sterowaną regenerację kości za wysoce przewidywalną metodę augmentacji grzebienia wyrostka zębodołowego. Jednakże inne badania wykazały odmienne wyniki, prawdopodobnie ze względu na zastosowanie innych metod i technik.

Źródło: implants 3_2010

Zasady chirurgiczne kanapkowej augmentacji kości

1Technika kanapkowa SBA wykorzystuje trzy warstwy kostnych materiałów przeszczepialnych i wchłanialną membranę kolagenową wykluczającą niepożądane komórki tkanek miękkich z rany. Aby zapewnić powodzenie kanapkowej augmentacji kości, muszą być przestrzegane następujące zasady chirurgiczne kanapkowej augmentacji kości.
Najczęstszym powikłaniem chirurgicznym w procesie augmentacji kości jest recesja płata lub jego częściowe złuszczenie się. Z tego powodu pierwotne cięcie powinno być wykonywane w obrębie tkanki skeratynizowany, gdyż ta tkanka jest bardzie odporna na rozrywanie niż nieskeratyniozowana błona śluzowa jamy ustnej. Adekwatne cięcie pierwotne i prowadzenie płata jest warunkiem uzyskania prawidłowego pokrycia rany bez napięcia.

Penetracja w kierunku przestrzeni szpikowych także wywołuje miejscowe zjawiska przyśpieszające, 30 może powodować szybszą waskularyzację przeszczepu poprzez
ułatwienia migracji naczyń pochodzących z przestrzeni szpikowych do miejsca objętego leczeniem. Zabieg ten może prowadzić do wzrostu populacji komórek osteogenicznych w miejscu objętym leczeniem i ułatwić regenerację lub augmentację tkanki kostnej.
Wewnętrzną warstwę przeszczepu stanowi kość autogenna. Autogenna kość pozyskiwana w czasie opracowywania miejsca osteotomii (koagulant kostny) stosowana jest bezpośrednio na implant, dostarczając realnych komórek osteogenicznych i wzmagając ich migrację z kości gospodarza na powierzchnię implantu.
Jeżeli uzyskana ilość kości autologicznej nie jest wystarczająca, aby utworzyć pierwszą warstwę pokrycia kostnego (do poziomu sąsiadującej kości w wymiarze policzkowo-językowym), to należy dodać kolejną warstwę przeszczepu. Środkowa część przeszczepu kostnego utworzona jest przez kość mrożoną DFDBA lub allograficzną ludzką kość liofilizowaną.

Wskazania

Wskazania do „kanapkowej” augmentacji kości SBA stanowią: poziome ubytki grzebienia wyrostka zębodołowego oraz dehiscencje i fenestracje w jego obrębie. Inne po-
tencjalne wskazanie to zachowanie lub augmentacja wyrostka zębodolowego i natychmiastowe osadzenie implantów.

Przeciwwskazania

Wszelkie problemy medyczne uniemożliwiające pacjentowi poddanie się rutynowemu zabiegowi periodontologicznemu czy implantologicznemu stanowią również przeciwwskazanie do zabiegu z zastosowaniem techniki kanapkowej augmentacji kości. Ponadto wykluczona jest obecność aktywnej infekcji w miejscu planowanego leczenia. Aktywna infekcja musi zostać wyleczona przed przystąpieniem do jakiejkolwiek próby regeneracji tkanki kostnej.

Źródło: implants 3_2010

 

Odbudowa 2 siekaczy środkowych za pomocą implantów natychmiastowch (cz. 2)

Odbudowa 2 siekaczy środkowych za pomocą implantów natychmiastowch z użyciem łączników tytanowych i koron z cyrkonu (cz. 2).

5Repozycję płata śluzówkowo-okostnowego wykonano sposobem Rehrmanna w obszarze wyrostka zębodołowego zęba 11. Zamknięcie płata powiodło się już podczas pierwszej próby. Założono szwy plecione 4-0,3/8 Normon. Miejsce zabiegu oczyszczono za pomocą soli fizjologicznej. Następnie założono natychmiastowe korony tymczasowe z żywicy, które zapewniały dobry efekt estetyczny w ciągu następnych 2 miesięcy.

Po upływie tygodnia zdjęto szwy. Po 3 miesiącach potrzebnych na osteointegrację przeprowadzono drugi zabieg chirurgiczny w znieczuleniu miejscowym. Grzbiet wyrostka zębodołowego nacięto od strony podniebiennej, aby uzyskać więcej dziąsła skeratynizowanego od strony przedsionkowej. Umieszczono łączniki gojące na odpowiedniej wysokości i założono szwy z nici jednowłóknowej 4-0,3/8 Normon. Następnie ponownie założono tymczasowe uzupełnienia akrylowe.

Po upływie 7 dni szwy zdjęto, a po następnym tygodniu wyjęto łączniki gojące, założono transfery wyciskowe i pobrano wyciski za pomocą łyżki otwartej i ciekłej, addycyjnej masy silikonowej o dużej lepkości (heavy body). Pobrano wycisk orientacyjny łuku przeciwstawnego i za pomocą kolornika Vita 3D Master dobrano kolor. Wycisk przesłano do laboratorium z prośbą o wykonanie 2 koron cyrkonowych mocowanych na oddzielnych stałych łącznikach tytanowych o wysokości 1 mm (Mozo Grau). Na łącznikach tych wykonano podbudowę z cyrkonu licowaną ceramiką.

Po upływie tygodnia od pobrania wycisków wkręcono łączniki z siłą 25 Nem i założono na nich korony. Do ich zacementowania użyto RelyX, dokładnie usuwając nadmiar cementu i uzyskując dobry wynik estetyczny. Za pomocą lampy polimeryzacyjnej sprawdzono czy zacementowana korona wykazuje odpowiednie właściwości optyczne i czy nie ma zaciemnień. Łącznik tytanowy tylko nieznacznie wchodzi w część koronową. Po upływie 3, 6 i 12 miesięcy od umocowania koron przeprowadzono kontrolę kliniczną, która wykazała zachowanie kości okołowszczepowej i dobry efekt estetyczny.

Źródło: implants 2_2010

Odbudowa 2 siekaczy środkowych – implanty natychmiastowe

Odbudowa 2 siekaczy środkowych – implanty natychmiastowe

4Pacjentka, lat 19, niepaląca i bez przebytych istotnych chorób odnotowanych w karcie medycznej. W jamie ustnej stwierdzono koronę akrylową w pozycji 21 oraz ruchomość zęba 11. W wieku lat 10, na skutek silnego upadku, doszło do wybicia 2 siekaczy środkowych, które po natychmiastowej replantacji utrzymały się w jamie ustnej jeszcze przez 4 lata. W wieku lat 14, ząb 21 zaczął wykazywać ruchomość, której nie towarzyszyły inne objawy, a zdjęcie rtg wykazało znaczną resorpcję korzenia. Ząb 21 poddano ekstrakcji i zastąpiono uzupełnieniem częściowym z żywicy. Starania pacjentki umożliwiły utrzymanie zęba 11 aż do ukończenia przez nią 18 roku życia. Wówczas została skierowana do nas w celu wykonania uzupełnienia stałego opartego na implantach.

Szczegółowe badanie kliniczne i radiologiczne wykazało resorpcję części wierzchołkowej zęba 11 oraz pozostałości korzenia zęba.

Ząb 11 w porównaniu z zębami sąsiednimi uległ przesunięciu w kierunku przedsionkowym. W związku z zakończeniem wzrostu kości, zdecydowano się na leczenie z zastosowaniem implantów. Pobrano wyciski i przygotowano estetyczne, natychmiastowe uzupełnienia częściowe z żywicy służące do zastąpienia siekaczy środkowych po wykonaniu zabiegów chirurgicznych poprzedzających wszczepienie implantów.

Podczas następnej wizyty dokonano, w znieczuleniu miejscowym ultrakainą, atraumatycznej resekcji zęba 11 z użyciem kleszczy do siekaczy górnych Martin. Wykonano nacięcie od strony podniebiennej względem poekstrakcyjnego wyrostka zębodołowego i za pomocą zestawu osteotomów ultradźwiękowych VarioSurg przeprowadzono osteotomię niezbędną do usunięcia korzeni zęba 11 oraz pozostałości korzeni zęba 21.

Po wykonaniu resekcji i sprawdzeniu dopasowania częściowego uzupełnienia natychmiastowego z żywicy, przeprowadzono zabieg wszczepienia implantów, opierając się, podczas poszczególnych sekwencji nawiercania, na stronie podniebiennej wyrostka zębodołowego. Następnie umieszczono implanty, których oś była – w porównaniu z zębami sąsiednimi – lekko zorientowana w stronę podniebienia po to, by nie naruszyć dziąsła brzeżnego od strony przedsionkowej.

Następnie wprowadzono równolegle, z zastosowaniem siły 40 Nem, implant – InHex 4, 25 X 13 MG do zębodołu poekstrakcyjnego zęba 11 oraz implant – InHex 3,75 X13 MG w miejsce z którego usunięto pozostałości korzenia zęba 21. Po czym zauważono niewypełnioną przestrzeń między ścianą przedsionkową zębodołu a powierzchnią implantu śródkostnego na poziomie zęba 11. Ze względu na to, że była ona mniejsza od 2 mm nie zdecydowano się na umieszczenie w niej materiału wspomagającego regenerację kości.

czytaj dalej

Źródło: implants 2_2010

Zaopatrzenie bezzębnej żuchwy w most wykonany techniką CAD/CAM

01Uzupełnienia protetyczne osadzone na implantach umieszczonych w odcinku przednim żuchwy między otworami bródkowymi gwarantują bezzębnym pacjentom komfortową i niezwykle trwałą rehabilitację narządu żucia. Bardzo często można wykonać w takich przypadkach „ruchomy most”. Tradycyjnie struktury takich uzupełnień odlewane są ze stopów złota. Procedura taka wiąże się z wysokimi kosztami i wymaga od technika dentystycznego sporego nakładu pracy. Zaopatrzenie bezzębnej żuchwy w most wykonany techniką CAD/CAM to niezwykle precyzyjne i stabilne struktury z tytanu. Są one znacznie bardziej korzystne, niż struktury ze złota, bardzo biokompatybilne, a ich właściwości materiałowe są zbliżone do stopów o dużej zawartości złota. W artykule zostanie opisane postępowanie podczas wykonywania takich uzupełnień protetycznych.

Pacjenci mają bardzo często problem z zaakceptowaniem tradycyjnych protez całkowitych. Ze względu na złe utrzymanie, ograniczenie wydolności żucia, a w rezultacie spadek jakości życia, pacjenci użytkujący takie protezy coraz częściej pytają o możliwość wykonania protez osadzonych na implantach.

Celem wykonania takiego pracochłonnego i kosztownego uzupełnienia jest zatem uzyskanie funkcjonalnego i estetycznego uzupełnienia protetycznego o długiej żywotności. Zaopatrzenie bezzębnej żuchwy w most wykonany techniką CAD/CAM jest uzależnione od stopnia zaniku struktur w jamie ustnej, postępowania chirurgicznego i życzeń pacjenta, można osadzić w odcinku przednim żuchwy cztery do sześciu implantów.

Prognoza żywotności osadzonych w tym rejonie implantów jest bardzo dobra, niezależnie od uzupełnienia protetycznego. Ponadto strefa ta jest łatwo dostępna dla zabiegów higienicznych. Planując zaopatrzenie bezzębnej żuchwy w most wykonany techniką CAD/CAM należy przeprowadzić diagnostykę kliniczną i radiologiczną. Należy również omówić z pacjentem kształt jego przyszłej protezy i razem z nim podjąć decyzję o dalszych działaniach.

Zasadniczo w takich przypadkach istnieją dwie koncepcje terapeutyczne: można wykonać stały most, który w razie potrzeby można zdjąć, protezę hybrydowąosadzoną na implantach lub protezę osiadającą osadzoną na implantach. Nie zawsze istnieje możliwość wykonania wspomnianego mostu, podobnie jak protezy hybrydowej z uwagi na warunki anatomiczne, fizjologiczne i estetyczne. Metalowe struktury uzupełnień protetycznych wykonuje się z reguły techniką odlewniczą ze stopów o wysokiej zawartości złota. Metoda ta wymaga od technika dentystycznego dużego nakładu pracy i wiąże się z wysokimi kosztami materiału. Od 15 lat istnieje alternatywa dla tej metody w postaci struktur tytanowych. Tytan jest materiałem tańszym od stopów złota i charakteryzuje się bardzo wysoką biokompatybilnością. Dzięki redukcji ilości rożnych metali w jamie ustnej zmniejsza się również ryzyko wystąpienia powikłań w postaci korozji w obszarze połączenia implant-łącznik.

Źródło: Quintessence Periodontologia-lmplanty 2/2007

Utrata implantów

Dental implantPodczas całego okresu obserwacji doszło do utraty 48 implantów z 1578 wszczepionych. Trzydzieści sześć z nich nastąpiło podczas fazy wygajania i wykonywania uzupełnienia protetycznego, a 12 po jego osadzeniu. Utrata implantów nastąpiła średnio po 250 dniach in situ. Maksymalny czas wynosił od 4 do 6 miesięcy. W przypadku zewnętrznych zabiegów podniesienia dna zatoki szczękowej utrata implantów wynosiła 3,8%, natomiast w przypadku zabiegów wewnętrznych 2,3%. W 8 przypadkach była to zauważona, w 6 przypadkach niezauważona utrata implantów samoistna.

Do przyczyn eksplantacji należały:

  • brak osseointegracji (12)
  • dyslokacje (7)
  • infekcje (10)
  • obciążenie (3).

Interesujący jest związek pomiędzy wielkością ubytku kości w okolicy wierzchołkowej i utratą implantów. Średnia wielkość wynosiła 4,4 mm, a w przypadku utraty implantów 6,8 mm. Sytuację w poszczególnych obszarach można prześledzić na podstawie grafiki. Co ciekawe, w 11 przypadkach utraty implantów (22,9%) doszło do otwarcia zatoki szczękowej. W 8 przypadkach ubytek był na tyle duży,

W 7 przypadkach doszło do dyslokacji implantu. Klinicznie dyslokacje te były niewidoczne, rozpoznano je dopiero po próbie ich odsłonięcia – ponieważ nie znajdowały się one w pierwotnym miejscu, sporządzono zdjęcie rentgenowskie. Co ciekawe, w 6 przypadkach były to implanty o kształcie stożkowym lub zbliżonym do kształtu naturalnego korzenia zęba. W każdym przypadku implanty usuwano poprzez rewizję zatok szczękowych, wykonując przy

Wyniki badań długoterminowych po zabiegach podniesienia dna zatoki szczękowej są zadziwiająco pozytywne – 95% sukcesów po 14 latach. Jest to naprawdę zdumiewające, zważywszy, że implantacji dokonywano przy bardzo niekorzystnych warunkach. Należy jednak zawsze liczyć się z możliwością wystąpienia komplikacji, które w niektórych przypadkach są bardzo trudne do opanowania.

Typową komplikacją jest otwarcie zatoki szczękowej (dotyczy ona 6% naszych pacjentów). W przypadku wewnętrznej, czyli pośredniej technice podnoszenia zatoki szczękowej perforacja ta może pozostać niezauważona. W przypadku techniki zewnętrznej zawsze zostanie rozpoznana, a i możliwości jej leczenia są lepsze – dzięki dostępowi do pola zabiegu. Leczenie polega na pokryciu perforacji błoną (należy stosować błony resorbowane, ponieważ ich późniejsze usunięcie nie jest możliwe.

Źródło: Quintessence Periodontologia-lmplanty 2/2007