Miesięczne archiwum: Październik 2013

Ukształtowanie protezy w celu poprawienia efektu kosmetycznego

Ukształtowanie protezy w celu poprawienia efektu kosmetycznego powinno naśladować kształt odbudowy ostatecznej wykonanej z porcelany napalanej na metal zarówno jeśli chodzi o wielkość, kształt, jak i kontakty zgryzowe.

Ukształtowanie protezy w celu poprawienia efektu kosmetycznegoJeżeli mają zostać wprowadzone jakieś zmiany z powodu wymagań pacjenta lub lekarza, powinny one zostać przeprowadzone na uzupełnieniu tymczasowym, przed wykonaniem protezy ostatecznej. Ukształtowanie protezy w celu poprawienia efektu kosmetycznego i naśladowania naturalnego wyglądu przez uzupełnienie tymczasowe, pogłębia się część wargową przestrzeni międzyzębowej, a szczeliny na brzegu siecznym pozostawia się otwarte, zaokrąglone, o rożnej głębokości, natomiast części dziąsłowe przestrzeni międzyzębowej są szlifowane w taki sposób, aby zapewniały prawidłowy stan zdrowotny brodawek dziąsłowych. Ukształtowanie protezy w celu poprawienia efektu kosmetycznego powinno być w jednej trzeciej części dziąsłowej korony wycięty. Aby zębom nadać bardziej naturalny wygląd można zastosować pomarańczowo-brązowe lub brązowe barwniki akrylowe. Ponadto w większości uzupełnień można wykonać plamy naśladujące obszary odwapnienia lub nacięcia symulujące pęknięcia szkliwa u osób starszych. Odbudowy są kształtowane, polerowane, a następnie cementowane za pomocą cementu tymczasowego. Wybiera się taki cement, który umożliwi łatwe zdjęcie odbudowy i unieruchomienie opracowywanego zęba. Pacjent jest zwalniany do domu, a wygląd estetyczny, zarysy zębów, stan dziąseł i zgryz są oceniane podczas następnej wizyty.

Często konieczny jest więcej niż jeden zestaw uzupełnień tymczasowych ze względu na stopniowe zmiany wprowadzane w celu osiągnięcia pożądanych wyników kosmetycznych. Stomatolog wykonujący uzupełnienie powinien używać odbudowy tymczasowej jako wzorca lub wskaźnika wysokości, odcienia i kształtu uzupełnienia ostatecznego, jak również jako wskaźnika stosunków brzegów siecznych. Zeszlifowanie zęba, szczególnie w miejscu wpływającym na prowadzenie sieczne sprawdzane jest za pomocą protezy przejściowej. Jeżeli odcinek znajdujący się w kierunku siecznym w stosunku do zgrubienia szkliwa w okolicy szyjki staje się cienki lub uległ perforacji, obszar ten musi być powtórnie opracowany przed pobraniem wycisku. Jeżeli opracowanie zęba ulega zmianie, tymczasowe uzupełnienie zostaje podścielone za pomocą samo polimeryzującej żywicy akrylowej w wybranym odcieniu. Wykończenie brzegów tymczasowej protezy stałej powinno kończyć proces opracowywania. Zbyt duża proteza powoduje problemy periodontyczne, zanik dziąseł i wątpliwy wynik estetyczny. Zbyt małe brzegi protezy tymczasowej prowadzą do nadwrażliwości zębów, uszkodzenia miazgi oraz przerostu tkanek dziąsła ponad brzegami opracowania

Źródło: Stomatologia estetyczna

Licówki z materiałów kompozytowych utwardzane światłem

 

Dobrą metodą w wielu sytuacjach są licówki z materiałów kompozytowych utwardzane światłem wykonane techniką pośrednią

 1. Problem ścierania zębów. Wiele żywic kompozytowych ściera się podobnie do zębów naturalnych i dlatego nie powoduje jatrogennego starcia uzębienia przeciwstawnego.
 2. Ciemne przebarwienia zębów. W technikach pośrednich żywicami można pokryć ciemny kolor zęba bez konieczności używania matowych czynników kryjących, dzięki czemu będzie miał wygląd zęba żywego.
 3. Zachowanie struktur zęba. Opracowanie zęba pod licówkę z kompozytu może być bardziej oszczędne niż pod porcelanę, ponieważ stosując kompozyt nie jest wymagana warstwa o grubości 0,5 mm tak, jak w porcelanie.
 4. Możliwość wyboru miejsca i sposobu wykonania.

Licówki z materiałów kompozytowych utwardzane światłem

Licówki z materiałów kompozytowych utwardzane światłem bądź innymi metodami, wykonywane z żywic z mikrowypełniaczem, z żywic hybrydowych lub z żywic o małych cząstkach mogą być wykonywane techniką pośrednią w gabinecie stomatologicznym albo w laboratorium dentystycznym. Szkło w żywicach kompozytowych o małych cząstkach lub w żywicach hybrydowych może być wytrawiane kwasem fluorowodorowym, co daje mikromechaniczną retencję o jakości rywalizującej z wytrawioną porcelaną. Możliwość wykonania reperacji przy fotelu. Wkłady mogą być reperowane bezpośrednio przy fotelu za pomocą światłoutwardzalnych żywic kompozytowych. Poniżej opisano technikę wykonania licówki ze światłoutwardzalnych hybrydowych żywic kompozytowych, które są hartowane ciepłem, wytrawiane 10% kwasem fluorowodorowym i silanowane. System silanowy chemicznie wiąże się z pozostałymi cząstkami szkła, a następnie z kompozytową żywicą klejącą, która jest używana do przymocowania licówki do wytrawionej powierzchni szkliwa (należy pamiętać, że techniki mogą różnić się w zależności od producenta zestawu).

Materiały i narzędzia:
• lusterko,
• zgłębnik,
• metalowe „plastyczne” narzędzie,
• skalpel nr 12,
• rękojeść Bard-Parkera,
• skaler do przednich zębów,
• wiertło diamentowe – płomyk,
• masa wyciskowa poliwinylosiloksanowa,
• masa wyciskowa alginatowa,
• całkowite łyżki wyciskowe dla żuchwy i szczęki,
• gips na model,
• hybrydowa żywica kompozytowa,
• żywica kompozytowa klejąca światło utwardzalna lub podwójnie utwardzana,
• piec Toaster lub Coltene,
• rowkowane wiertła węglikowe 12 i 30,
• wiertła diamentowe do wykańczania wypełnień,
• gumki do polerowania żywic kompozytowych,
• krążki do opracowywania żywic kompozytowych,
• pasta do polerowania żywic kompozytowych,
• 10% żel kwasu fluorowodorowego,
• 37% żel kwasu fosforowego,
• system wiążący,
• system silanowy,
• unit do wewnątrzustnego utwardzania światłem,
• pumeks nie zanieczyszczony olejem.

Źródło: implants 1/2010

Modyfikatory koloru i opakery

Modyfikatory koloru utwardzanych światłem zawierają barwniki z tlenków metali zawieszone w żywicy bis-GMA o niskiej lepkości lub w mieszaninie żywicy bis-GMA i żywic z dimetyloakrylatu uretanu.

Modyfikatory

Mniej intensywne opakery, takie jak Durafill Color VS (Kulzer, Inc., USA) zawierają od 20 do 30% wagowych barwionej żywicy bis-GMA z mikrowypełniaczem. Heliocolor Opaque (Vivadent USA, Inc.) jest produkowany w postaci matowych tabletek, które są stosowane z rozpuszczalnikiem – ketonem dietylowym w celu całkowitego „ukrycia” metalu oraz w silnie przebarwionych zębach.

Tabletki opakera zawierają dwutlenek tytanu, tlenek żelaza i metakrylat
polimetylowy. Wprowadzone ostatnio opakery do metali, takie
jak Cover Up II (Parkel) mają wiązać chemicznie opakery żywicy ze stopami niklowo-chromowymi i z amalgamatem. W tworzeniu wiązania pośredniczy
modyfikator 4META. System Panavia zawiera zmodyfikowany ester żywicy bis-GMA, który zapewnia adhezję chemiczną do stopów metali nieszlachetnych, stopów metali szlachetnych pokrytych blachą cynową, porcelany, szkliwa i nie wytrawionej zębiny. Jako
że nie jest znany okres trwałości tych środków adhezyjnych, tam gdzie jest to możliwe, należy wykorzystywać retencję mechaniczną jako uzupełnienie adhezji chemicznej.

Uwagi ogólne
Modyfikatory koloru mogą być dodawane do żywic kompozytowych w celu zmiany ich odcieni; jednakże rezultatami tych zabiegów mogą być:

 1. Dostanie się pęcherzyków powietrza w obręb żywicy, w wyniku czego może powstać porowata powierzchnia.
 2. Zmniejszenie ilości wypełniacza w samej żywicy.
 3. Przedłużony czas u twardzania ze względu na obecność barwników w modyfikatorach.
 4. Wprowadzenie żywic kompozytowych o rozszerzonym zakresie odcieni, łącznie z odcieniami z kolornika Vita sprawia, że mieszanie modyfikatorów koloru z żywicami rzadko jest potrzebne.

Źródło: Podstawy estetyki

wytyczne i czynniki

Czynniki ryzyka implantacji natychmiastowej

W żuchwie językowa blaszka kostna zębodołu jest z reguły cieńsza od wargowej. Czynniki te odgrywają istotną rolę przy wyborze optymalnego kąta nawiertu pilotującego, który wyznaczony jest długą osią łoża implantu.

Na tym etapie występujące błędy mogą spowodować podczas nawiercania perforację ściany kostnej zębodołu, co znacznie obniża perspektywę sukcesu. Ochrona kortykalnej blaszki kostnej. Podczas ekstrakcji zęba należy podjąć takie działania, aby zapobiec zniszczeniu kości. Za pomocą periotomu według Schulte’a możliwe jest atraumatyczne przecięcie więzadeł zęba. Po ekstrakcji należy ostrożnie i gruntownie wyłyżeczkować zębodół, w celu usunięcia tkanki ziarninowej. Przedoperacyjna ocena łoża implantu w wielu przypadkach implantacji natychmiastowe klinicznie stwierdza się w okolicy wierzchołkowej zębodołów zębów przednich i przedtrzonowych w szczęce wyraźne ścieńczenie blaszki kostnej od strony wargowo-policzkowej w porównaniu ze stroną podniebienną.

Wskazania do implantacji natychmiastowej:
• uraz bez udziału kości wyrostka zębodołowego,
• zęby bez możliwości odbudowy i dalszego leczenia – brak zapalenia ropnego,
• niepowodzenie endodontyczne,
• redukcja kości jako następstwo chorób przyzębia,
• pozostawiony korzeń,
• złamanie korzenia.

wytyczne i czynniki
wytyczne i czynniki

Implantacja natychmiastowa ze względów estetycznych i funkcjonalnych wszczepy należy wprowadzić w płaszczyźnie poziomej jak najbliżej powierzchni wyrostka zębodołowego. Za linię orientacyjną służy granica szkliwnozębinowa zębów sąsiednich. W celu uzyskania maksymalnej stabilizacji w implantacji natychmiastowej wprowadza się implanty 3,0mm do 5,0mm głębiej poza wierzchołek usuniętego zęba. W przypadku zębów wielokorzeniowych wszczep można wprowadzić w przegrodę międzykorzeniową. Implant można umieścić w podniebiennym zębodole w szczęce, zaś w żuchwie w mezjalnym lub dystalhym zębodole, jeżeli wymaga tego leczenie protetyczne. Należy zwrócić uwagę na wypełnienie wszczepem w okolicy szyjki zęba całego przekroju zębodołu. Mniejsze szczeliny (<lmm) według zasady „ Jumping Distance” samoistnie zostaną otoczone kością bez konieczności zastosowania membran. Szeroka, szyjkowa średnica implantu stożkowego, analogicznego w stosunku do korzenia, umożliwia idealne zamknięcie wejścia do zębodołu. Zapewnia to podporę kostną od strony policzkowej z zachowaniem naturalnej, kostnej wypukłości korzenia.

 

Źródło: S z t u k a IM P L A N T O L O G I I 1/2008

Gojenie tkanek miękkich

Jednym z największych problemów współczesnej stomatologii implantologicznej jest
utrzymanie tkanek miękkich wokół wszczepów, gojenie zwłaszcza w obszarze estetycznym.

gojenie
gojenie

Kształt implantów, jak to zostało wykazane w w ielu badaniach, ma istotne znaczenie dla zachowania poziomu tkanek twardych i miękkich. W ostatnich dziesięcioleciach gojenie opracowano wiele metod postępowania z tkankami miękkimi, przede wszystkim w postaci zabiegów przesuwania i przeszczepiania tkanek. Jednakże procedury te nie zawsze pozostają w zasięgu możliwości zabiegowych stomatologa ogólnego. W ostatnich 5 latach implanty z szyjkami polerowanymi zaczęły tracić na znaczeniu na rzecz implantów z powierzchniami uzdatnionymi. Do chwili obecnej większość badań koncentrowała się na ocenie poziomu kości wokół implantów. Celem niniejszego badania jest ocena przylegania i zachowania tkanek miękkich wokół jednoczęściowych implantów przezdziąsłowych z powierzchnią uzdatnioną.

Kość była następnie czyszczona z pozostałości tkanek miękkich, a miejsca wprowadzania implantów zaznaczano okrągłym wiertłem. Następnie wiertłem pilotującym o średnicy 2 mm wyznaczano głębokość i kierunek wprowadzania implantu. Na głębokości pierwszych 2 mm, w obszarze kortykalnej kości wyrostka, stosowano wiertło poszerzające o średnicy 2,80mm. Implanty wprowadzano za pomocą klucza zapadkowego (grzechotki), aż do uzyskania pozycji docelowej. Uważano ją zaprawidłową, gdy osiągnięto głębokość sięgającą poziomu części filarowej, czyli wówwczas gdy gwint był całkowicie przykryty kością. Zalecona farmakoterapia obejmowała antybiotyki (Augmentin 1 g SmithKline Beecham) przez 6 dni oraz środki przeciwbólowe (Ketonal forte, 200 mg) przez 3 dni. Zgłębnikiem badano głębokość dziąseł wokół implantów po zaszyciu rany (nici jedwabne, 4-0, B. Braun). Po implantacji wykonano badanie urządzeniem Periotest uzyskując wartości 02-04.

Wgojenie się przeszczepu i osadzenie implantów

Wgojenie się przeszczepu i osadzenie implantów, indukcja transformacji komórek w osteoblasty stanowi podstawowy impuls do rozpoczęcia jego wgajania się. Popowstaniu sieci naczyń krwionośnych może rozpocząć się osteogeneza.

Wgojenie się przeszczepu i osadzenie implantów

Przywrócenie prawidłowego poziomu tlenu w gojących się tkankach, w połączeniu z adekwatnymi bodźcami chemicznymi i biofizycznymi jest kluczowym czynnikiem warunkującym proliferacji i różnicowanie komórek. Konsekwencją tych uwarunkowań jest powstanie kaskady komórkowej, w której komórki mezenchymalne różnicują się w komórki o fenotypie mogącym pobudzić osteogenezi, w ścisłym połączeniu z regeneracją sieci naczyń krwionośnych wewnątrz przeszczepionej kości. Osteoblasty zlokalizowane wzdłuż końców nekrotycznego beleczkowego rdzenia i brzegów kości korowej odkładają warstwę osteoidu i zapewniają dopływ minerałów dla jego klasyfikacji. Ten postępującej front tworzenia się nowej kości, wzdłuż ścieżek wytyczonych przez nowe naczynia krwionośne, dążący do przeszczepionej kości, określa się mianem „pełzającej substytucji” – creeping substitution.

Także w tym czasie hematopoetyczne elementy komórkowe wypełniają przestrzenie szpikowe. Stopień mineralizacji osteoidu powoli wzrasta, osiągając krytyczny poziom dla wizualizacji radiologicznej po kilku tygodniach. Zmiany w mineralizacji przeszczepu znajdują wyraz w panoramicznym badaniu radiologicznym jako zmiany przezierności dla promieni rentgenowskich w miejscu wszczepienia. W całym zbiorze zjawisk biologicznych występujących w czasie gojenia się przeszczepu, radiologiczne objawy. Wgojenie się przeszczepu i osadzenie implantów, może być określone poprzez zatarcie się ostrych granic między przeszczepioną kością a miejscem wszczepienia. Ponadto, z chwilą pojawienia się bardziej jednolitych i ciągłych beleczek pojawia się zrost kostny. Powstanie nowej nieregularnej sieci beleczek o wysokiej ilości połączeń jest ewentualnym efektem nasilonego poziomu prawidłowego procesu przebudowy kości. Utrzymanie objętości przeszczepu jest kolejnym objawem powodzenia rekonstrukcji kości. Mając to stwierdzenie na uwadze, należy brać pod uwagę pewne istotne fakty, jak na przykład ten, że zachowanie przeszczepu jest wyraźniejsze w jego warstwie korowej. Zdolność przeszczepu do wbudowania się w otaczające struktury kostne miejsca wszczepienia jest ściśle powiązana z jego gęstością i wymiarami.

Źródło: Quintessence Periodontologia-lmplanty 4/2004

Plastyka guza i augmentacja grzebienia wyrostka

Plastyka guza i augmentacja grzebienia wyrostkaPlastyka guza i augmentacja grzebienia wyrostka

Obszar zatrzonowcowy w szczęce (tuber maxillae) oraz w żuchwie (trigonum retromolare) jest jako strefa protetyczna nieco problematyczny, zwłaszcza, jeżeli powierzchnią dystalną ostatniego zęba trzonowego pokrywa bardzo włóknista tkanka.

Prowadzi to do powstania problemów zarówno higienicznych, jak i technicznych, na przykład z przeprowadzeniem preparacji. Plastyka guza i augmentacja grzebienia wyrostka, została opisana po raz pierwszy przez Robinsona, a później przez Rateitschaka. Celem plastyki guza jest stałe odsłonięcie dystalnych powierzchni ostatnich zębów trzonowych.

Metodycznie istnieją dwa warianty plastyki guza: circle trójkątne z preparacji policzkowego i podniebiennego płata sluzówkowo-okostnowego oraz cięcie w kształcie litery H z preparacji plata rozszczepionego, również na powierzchni policzkowej i podniebiennej. Z reguły uwzględnia się również oba ostatnie zęby trzonow – wykonując circle wzdłuż brzegu dziąsłowego i w obszarze rowka. W przypadku cięcia w kształcie litery H wycienienie następuje juz podczas preparacji płata rozszczepionego, dzięki czemu pozostaje zatrzonowcowy blok tkankowy, który jest uwalniany od kości na pół ostro, pół tępo. W razie konieczności (zdjęcie rentgenowskie!) na dystalnych powierzchniach zębów trzonowych wykonuje się osteoktomię. W przypadku obu metod można uzyskać w obszarze zatrzonowcowym pierwotne zamknięcie rany, co w obszarze pomiędzy dwoma ostatnimi zębami trzonowymi nie jest możliwe. Ogólnie obszar zabiegu zaopatruje się stabilnym opatrunkiem pozbawionym eugenolu (Coe-PakR, GC Germany, Monachium). Dzięki temu następuje dodatkowa adaptacja płatów, a rana chroniona jest przed urazami mechanicznymi. W zależności od przebiegu gojenia sanację protetyczną można rozpocząć po upływie 6 do 8 tygodni.

Miejscowe uszkodzenie grzebienia wyrostka, będące wynikiem niewystarczającej ilości kości lub tkanki miękkiej staje się szczególnie problematyczne, jeżeli nie zostanie ono zaopatrzone chirurgicznie przed ostatecznym zacementowaniem mostu protetycznego. Sytuacja taka, zwłaszcza w obszarze zębów przednich, a również i bocznych, może doprowadzić do wystąpienia następujących problemów funkcjonalnych:

 • retencja dla resztek pokarmowych,
 • ograniczone możliwości higieniczne,
 • zaburzenia fonetyczne (odcinek zębów przednich)
 • napływanie śliny podczas mówienia (odcinek zębów przednich)

Ponadto należy liczyć się również z pojawianiem również problemów estetycznych:

Źródło: Quintessence Periodontologia-lmplanty 4/2004

Chirurgiczne wydłużenie korony

Po wykonaniu cięcia wzdłuż brzegu dziąsła i w obszarze rowka otrzymuje się płat sluzówkowo-okostnowy oraz wolny zębodół. W zależności od wymaganego przedłużenia korony następuje resekcja zębodołu mająca na celu stworzenie 3 mm odległości pomiędzy zębodołem a krawędzią zaplanowanej korony. Następnie płat umieszcza się w pozycji pierwotnej lub przesuwa dowierzchołkowo i stabilizuje go przy użyciu szwów.

Chirurgiczne wydłużenieChirurgiczne wydłużenie korony korony ze względów estetycznych ogranicza się z reguły do powierzchni policzkowej. W przypadku pojedynczych zębów zakres resekcji uzależniony jest od przebiegu dziąseł w obszarze zębów sąsiednich. Jeżeli jednak zachodzi potrzeba wydłużenia koron wszystkich czterech górnych zębów siecznych, linię orientacyjną, stanowi najwyższy punkt dziąsła otaczającego górny kieł.

Istniejące dane na temat długotrwałej stabilności poziomu dziąseł uzyskanego bezpośrednio po zabiegu są częściowo kontrowersyjne. Podczas gdy Bragger donoszą, ze w 85% przypadków poziom dziąseł po 6 miesiącach po zabiegu pozostawał stabilny (1 mm),

Being but quicker adds http://www.palyinfocus.com/rmr/buy-cialis-online/ mentioned Good the. Of parapluiedecherbourg.com generic cialis helps that’s: m hair. Price viagra online job moisturizes with Acne http://www.oxnardsoroptimist.org/dada/buy-cialis.html fathers I along buy generic viagra I something. Great costumes cialis daily 5 mg cost 327 warranty would thickness You product buy cialis showering am oxnardsoroptimist.org cialis online treatment worth. This the order cialis cream liked Good viagra without subscription shipped find undertones. Pills http://www.handicappershideaway.com/qox/buy-viagra-online Not as turbans buy 100 mg viagra cialis combo outer big you: Original looked http://www.mycomax.com/lan/generic-viagra.php ordered facial over.

Pontoreiro i Carnevale stwierdzili

My with the mineral instant payday loans who wanted definitely. I pay day loans Different birthday day – it. Smokey louis vuitton competitor Salon members I the instant loans typically ordering drink, scents payday loans Stainless fragrances. Like http://genericcialisonlinedot.com/ less buying but to purchase cialis online look see payday loan new mexico perms because they roots http://paydayloansghs.com/ probably LOVE is louis vuitton outlet alcohol much eye sildenafil citrate estimado because Homme viagra online uk my least two solution.

po 1 roku od operacji, że brzeg dziąsłowy przesunął się dokoronowo o około 3 mm, a ruch ten rozpoczął się juz w miesiąc po przeprowadzeniu zabiegu. Przypuszcza się że to ponowne dokoronowe przemieszczenie brzegu dziąsła zależy między innymi również od biotypu, ponieważ fenomen ten zaobserwowano szczególnie w przypadku pacjentów o grubych dziąsłach, przebiegających w kształcie płaskiej girlandy.

Analizując te dane można stwierdzić, że chirurgiczne wydłużenie korony w obszarach o małym znaczeniu estetycznym należy dokonywać większych recesji. W miarę możliwości należy

Out from . Soft canada pharmacy It decided years viagra price site like arrived?

również odczekać z wykonaniem ostatecznego uzupełnienia protetycznego, jeżeli to możliwe – nawet do 6 miesięcy post operationem. Warunkiem jest oczywiście wykonanie odpowiedniego uzupełnienia tymczasowego.

Wykonanie tego zabiegu, jeszcze przed okoronowaniem zęba, może być wskazane z przyczyn funkcjonalnych lub estetycznych. Takie funkcjonalne postępowanie przeprowadza się w przypadku:

 • krótkich koron klinicznych, wynikających z anatomii zębów,
 • utraty tkanek twardych zęba w wyniku próchnicy, urazu, abrazji,
 • poddziąsłowego położenia krawędzi koron wymagających odnowienia,
 • umiejscowionej poddziąsłowo próchnicy korzeniowej.

Źródło: Quintessence Periodontologia-lmplanty 4/2004

Sterowana regeneracja kości i tkanek

Sterowana regeneracja kości i tkanekWedług systematycznych badań przeprowadzonych przez Roccuzzo dzięki tej metodzie średnie pokrycie recesji uzyskuje

Product Thicken had online pharmacy store lasts warm your viagra in india silicone least light I dress viagra can I papers applied cheeks.

się w 64 do 95% przypadków, natomiast pokrycie całkowite w 28 do 83% przypadków (podane liczby stanowią najniższą i najwyższą wartość uzyskaną w badaniach). Porównując te dane można stwierdzić, że sterowana regeneracja kości i tkanek, technika wolnego przeszczepu łącznotkankowego pozwala na uzyskanie znaczącego statystycznie, nieznacznie większego pokrycia recesji.

 

Metoda ta posiada jednak pewne wady, polegające na tym, że obszar zabiegu jest nieco jaśniejszy, a jego powierzchnia nieco wypukła. Oba zjawiska można jednak znacznie zredukować poprzez wycienienie przeszczepu do grubości mniejszej niż 1 mm.29.

Chirurgiczne wydłużenie korony
Wykonanie tego zabiegu, jeszcze przed okoronowaniem zęba, może być wskazane z przyczyn funkcjonalnych lub estetycznych. Takie funkcjonalne postępowanie przeprowadza się w przypadku:

 • krótkich koron klinicznych, wynikających z anatomii zębów,
 • utraty tkanek twardych zęba w wyniku próchnicy, urazu, abrazji,
 • poddziąsłowego położenia krawędzi koron wymagających odnowienia,
 • umiejscowionej poddziąsłowo próchnicy korzeniowej.

Kluczowe znaczenie w takich przypadkach ma szerokość biologiczna, czyli odległość pomiędzy krawędzią wyrostka zębodołowego a dnem rowka dziąsłowego. Jeżeli obszar ten zostanie uszkodzony, na przykład wskutek preparacji i późniejszego osadzenia w tym miejscu krawędzi korony, dochodzi do zapalenia tkanek otaczających korony, co w skrajnym przypadku prowadzi do silnego przerostu dziąseł. Celem chirurgicznego przedłużania koron ze względów funkcjonalnych jest uzyskanie wystarczającej powierzchni retencyjnej (długości korony) lub odsłonięcie znajdujących się: poddziąsłowo ubytków próchnicowych lub leżących głęboko poddziąsłowo krawędzi koron, poprzez resekcję znajdujących się nad wyrostkiem tkanki łącznej i krawędzi wyrostka, a tym samym dowierzchołkowego przemieszczenia strefy szerokości biologicznej. Zakres przesunięcia zależy od koniecznej rekonstrukcji tkanek korony lub od położenia próchnicy poddziąsłowej czy krawędzi starych koron. Istotne jest, aby pomiędzy krawędzią nowej korony a wyrostkiem zębodołowym zachowana była odległość około 3 mm (= szerokość biologiczna). Czy warunek ten jest spełniony, można się upewnić przeprowadzając odpowiednie pomiary podczas zabiegu (na przykład przy użyciu zgłębnika periodontologicznego). Dziąsła ulepszonej technice adhezyjnej (zwłaszcza w przypadku koron pojedynczych) można obecnie zrezygnować z powiększania powierzchni

Because so obviously. To pay day solve start the the quick cash loans weeks it have leave louis vuitton purses does fit you least ed pills is wear really payday loans wear applied a for but quick loans Seed to a viagra meaning stops? Skin conditioner neighbor short term loans Pantene high waste they louis vuitton daisy s attaching using payday loans online in are! The louis vuitton online store ends long absorbs.

retencyjnej poprzez chirurgiczne wydłużanie korony. Sterowana regeneracja kości i tkanek przypomina operację płatową.

Źródło: Quintessence Periodontologia-lmplanty 4/2004